ГЕНДЕР

ГЕНДЕР

У феміністичній літературі існує декілька концепцій гендеру. Це зумовлено як відносною "молодістю" гендерного підходу (перші роботи з'явилися близько двадцяти років тому), так і складністю самого феномена.

Для всіх них базовим положенням є розрізнення понять статі (sex) і гендеру (gender). Стать -- це термін, який означає ті анатомо-біологічні особливості людей (в основному - в репродуктивній системі), на основі яких люди визначаються як чоловіки або жінки. Його потрібно вживати тільки стосовно характеристик і поведінки, яка витікає безпосередньо з біологічних відмінностей між чоловіками і жінками. Гендер - це складний соціокультурний конструкт: відмінності в ролях поведінці, ментальних і емоційних характеристиках між чоловічим і жіночим, що творяться (конструюються) суспільством.

У рамках цього підходу гендер є організованою моделлю соціальних відносин між жінками і чоловіками, що не лише характеризує їхнє міжособистісне спілкування і взаємодію в сім'ї, але і визначає їхні соціальні відносини в основних інститутах суспільства (або конструюється ними). Гендер, таким чином, трактується як одне з базових вимірювань соціальної структури суспільства, яке разом з іншими соціально-демографічними і культурними характеристиками (раса, клас, вік) організовує соціальну систему. Соціальне відтворення гендерної свідомості на рівні індивідів підтримує засновану на ознаці статі соціальну структуру. Втілюючи у своїх діях сподівання, пов'язані з їхнім гендерним статусом, індивіди конституюють гендерні відмінності і водночас системи панування і володарювання, що зумовлюються ними. У багатьох товариствах жінок і чоловіків не тільки сприймають, але і оцінюють по-різному, обґрунтовуючи ставлення гендерними особливостями і різницею в здібностях, відмінності в розподілі влади між ними. Зіслів Джоан Скотт, "усвідомлення гендерної належності - це конституюючий елемент соціальних відносин, заснований на соціальних відмінностях між статями, сприйнятних
для певної епохи, а стать - це пріоритетний спосіб вираження владних відносин". Гендер конструюється через певну систему соціалізації, розподіл праці і прийняті в суспільстві культурні норми, ролі і стереотипи. Ці норми і стереотипи певною мірою визначають психологічні якості (заохочуючи одні і негативно оцінюючи інші), здібності, види діяльності, професії людей залежно від їхньої біологічної статі. При цьому гендерні ролі і норми не мають універсального змісту і дуже відмінні у різних суспільствах. У цьому сенсі бути чоловіком або жінкою означає зовсім не володіння певними природними якостями, а виконання тієї або іншої ролі .

У сучасних соціальних і гуманітарних дослідженнях термін "гендер" використовується не як незмінна і універсальна конструкція. Як писала Гизела Бік, поняття гендеру означає не річ або предмет, не багато речей або предметів, а комплексне переплетення відносин і процесів. Необхідно "мислити стосунками", щоб з аналітичної категорії гендера вивести культурну реальність - в минулому і в теперішньому часі.

Поняття фемінний і маскулінний почали активно використовуватися разом з розробкою концепції гендеру і вживаються в гендерних дослідженнях для позначення культурно-символічного значення "жіночого" і "чоловічого". Генлерні стереотипи - це один з видів соціальних стереотипів, заснований на прийнятих у суспільстві уявленнях про маскулінне і фемінне. Під соціальним стереотипом звичайно розуміється стандартизований, стійкий, емоційно насичений, ціннісне окреслений образ. В основі виробництва соціального стереотипу лежить психологічний феномен генералізації, узагальнення, схематизації даних досвіду. Особливостями соціального стереотипу як регулювальника соціальних відносин є феномен поляризації якостей людини (як головного соціального об'єкта і основного змісту стереотипу) і жорстка фіксованість такої полярної дихотомії. Синонімом стереотипу нерідко виступають поняття упередження, забобон