Навчальний словник / Айдачич Д., Білоног Ю. – К. : ВПЦ "Київський університет" , 2005. – 126 с.

Розробка унтерактивного веб-варіанту словника здійснена лабораторією комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Національного університету України імені Тараса Шевченка.

В умовах пожвавлення сучасних міжнародних зв’язків у сфері науки та культури інтенсифікуються й процеси міжмовної комунікації. Передача інформації з одного мовного простору в інший має здійснюватися шляхом адекватного перекладу. Велику роль у забезпеченні такої адекватності традиційно відіграють словники, а також різні науково-популярні довідкові видання, що полегшують засвоєння граматичних, синтаксичних, морфологічних, лексико-термінологічних та інших ресурсів іноземної мови. Усім, хто прагне вивчити сербську мову в Україні, дуже не вистачає словників. В умовах відсутності українсько-сербського перекладного словника дедалі актуальнішою стає потреба у розробці навчальних видань, спрямованих на виявлення специфіки граматичних можливостей двох мов в аспекті адекватного перекладу сталих (передусім фразеологізованих) словосполучень, при чому зазвичай виникає багато труднощів. Саме така потреба й спричинила появу “Короткого українсько-сербського словника сполучуваності слів”.

Підґрунтям для створення даної публікації була сучасна фахова література. Висловлюємо щиру подяку Л.І. Даниленко та О.Л. Паламарчук за люб’язний дозвіл скористатися у якості зразка для нашої публікації їхнім посібником “Перекладаємо чеською. Українсько-чеські прийменникові і безприйменникові конструкції” (2001).

У цьому виданні вміщено вибіркові, часто вживані форми сполучуваності слів у сербській та українській мовах, які викликають труднощі у рецептивно-перекладацькій практиці. Лексикографічний характер подання такого матеріалу дає користувачам даного словника можливість порівнювати включені до його складу синтагматичні форми і, зважаючи на їх подібність чи відміність у двох мовах, вживати правильно, відповідно до синтаксичних можливостей певної мови. Пропоноване нами видання є навчальним словником, тобто лексикографічною працею, яка сприятиме підвищенню ефективності й оптимізації навчального процесу. “Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів”, перш за все, розрахований на оглядове й легке засвоєння мовних конструкцій у процесі вивчення або викладання мови і призначений для українських студентів-сербістів, українців, які вивчають сербську мову, а також може стати в нагоді й сербам, що бажають удосконалити свій рівень володіння українською мовою.

При укладанні словника основну увагу було зосереджено на виразах, у яких в одній мові вживається прийменик, а в іншій – мають місце безприйменникові конструкції, на виразах, що в різних мовах різняться за прийменниково-відмінковими формами, а також на виразах, які в одній мові представлені конструкціями з прийменником, а в іншій – з дієприкметником і т.д.

Структура словникової статті складається зі слова українською мовою, перекладу його на сербську мову, виразів україською мовою і адекватних їм виразів сербською мовою. Граматичний рід сербських та українських іменників іноді відрізняється, на що ми вказуємо в словнику, подаючи в таких випадках граматичну категорію роду сербських слів та знак ♠. Прикметники подано у формі однини чоловічого роду. Дієслова представлені інфінітивом. Спочатку подається форма недоконаного, а після неї – доконаного виду. Прийменники й відмінкові форми українською мовою виділено курсивом. Слово в дужках означає альтернативний варіант. У квадратних дужках наводиться альтернативний прийменник (який може використовуватися замість іншого прийменника чи безприйменникової конструкції). Якщо в сербській частині наводиться скорочення “+ инф.”, слід пам’ятати про те, що в сербській мові паралельно з інфінітивними конструкціями вико