Перейти до словника >>

Електронний граматичний словник української літературної мови (словозміна)

І етап

 

 

Словник розробили співробітники відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України та лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка канд. філол. наук В.І.Критська (керівник проекту), гол. інж. Т.І.Недозим, м.н.с. Т.К.Пуздирєва,  канд. філол. наук Ю.В.Романюк (Інститут української мови НАНУ), програміст В.М.Сорокін (Лабораторія комп’ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ).

Проект здійснено за друкованим виданням:

Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 тис. слів / Відп. ред. Н.Ф.Клименко. – Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – 760 с.

ISBN 978-966-489-107-0

            Матеріали друкованого видання перероблено й доповнено.

 

 

 

Інформація для користувача

 

Завдання І етапу «Електронного граматичного словника української літературної мови.(словозміна)» полягає у наданні користувачеві відомостей про тип парадигми кожного (діє)відмінюваного слова реєстру словника та зразок (діє)відмінювання за цим типом парадигми. У реєстрі словника містяться близько 140 000 слів. Для (діє)відмінюваних слів встановлено 1088 типів парадигм (які узагальнюють усі різні парадигми (діє)відмінювання в українській мові): 689 - для іменників, 280 - для дієслів, 25 -для прикметників, 39 – для числівників та 55 – для займенників. Тип парадигми описує буквено-цифровий код. Коди типів парадигм та їхні зразки вміщені у таблицях окремо для кожної частини мови (унікальні парадигми включно). Окремі характеристики типів парадигм: флексійні набори, схеми наголошування та зміни в основах слів – також зібрані у таблицях.

Реєстрові слова та зразки парадигм подані в орфографічному записі.

Для ознайомлення із засадами «Граматичного словника української літературної мови. Словозміна», а також для можливості отримання довідок щодо окремих характеристик кодів парадигм є доступною передмова до цього видання та таблиці характеристик типів парадигм (вступ та довідкові таблиці друкованого видання 430Кб).

 

 

 

 

 

Інструкція для користувача

 

Користувач записує пошукове слово у запиті

 

Пошук слова ______________ Знайти

 

Якщо слово не знайдено, видається інформація про його відсутність. Якщо слово знайдено, з’являється таблиця із словниковою статтею з одним чи кількома словами (якщо є однакові слова з різною граматичною інформацією або наголосом, а також варіанти з буквами Г и Ґ). Наприклад,

 

Слово

Частина мови

Флексія, суфікс

Код парадигми

Примітка

заклáд

іменник чоловічого роду, неістота

-0

7О

(застава, парі)

зáклад

іменник чоловічого роду, неістота

-0

(установа)

 

 

Слово

Частина мови

Флексія, суфікс

Код парадигми

Примітка

грáти

дієслово недоконаного виду

-а-

7ОО1

 

ґрáти

множинний іменник

 

 

У стовпчику Флексія, суфікс показано: для дієслів – останній суфікс словозмінної основи інфінітива, для іменників і прикметників – флексію називного відмінка.

Натиснувши на інформацію у стовпчику таблиці Код парадигми, одержуєте зразок (діє)відмінювання слова з певним кодом (діє)відмінювання, (дефісом відділено флексії):

 

Код парадигми

1 О

Число

Відм.

віднóсини

амніóти

мн.

  Н

віднóсин-и

  Р

віднóсин-0

  Д

віднóсин-ам

  З

віднóсин-и

  Зі

амніóт-0

  О

віднóсин-ами

  М

віднóсин-ах

  К

віднóсин-и

 

 

Код парадигми

7 ОО1

Спосіб

Час, вид

Грам. форма

прохáти, відшукáти

 

інф.

прохá-ти

дійсн.

теп./

майб.

1 одн.

прохá

2 одн.

прохá-єш

3 одн.

прохá

1 мн.

прохá-ємо

2 мн.

прохá-єте

3 мн.

прохá-ють

мин.

ч.

прохá

ж.

прохá-ла

с.

прохá-ло

мн.

прохá-ли

наказ.

 

2 одн.

прохá

1 мн.

прохá-ймо

2 мн.

прохá-йте

 

У стовпчику Примітка подано інформацію, що доповнює або уточнює семантику чи орфографію слова (зокрема, варіанти написання).

 

Слово

Частина мови

Флексія, суфікс

Код парадигми

Примітка

жак

іменник чоловічого роду, істота

-0

(муха)

жак

іменник чоловічого роду, неістота

-0

2ОмФ

(рибальська снасть)

 

Наступний приклад подає прислівник, приміткою до нього є інформація про варіант цього слова з початковим у- замість в-.

 

Слово

 Частина мови

 Флексія, суфікс

 Код парадигми

 Примітка

 втíшливо

прислівник

 

незм.

утíшливо)

 

Займенники та числівники, які не відмінюються за парадигмами прикметників, у стовпчику Код парадигми мають позначку Табл. з номером. Натискаючи на цю позначку, отримуємо парадигму відмінювання слова:

 

Слово

Частина мови

Флексія, суфікс

Код парадигми

Примітка

 три

числівник

 

(Табл.32)

(Табл.32)

 

При появі у стовпчику Примітка відсилання див. з наступним словом треба перейти до цього слова, щоб отримати зразок парадигми:

 

Слово

Частина мови

Флексія, суфікс

Код парадигми

Примітка

 оцéй

займенниковий прикметник

 

 

(див. цей)

 

Службові частини мови (вони не мають (діє)відміни) у стовпчику Код парадигми позначаються як незм.

 

Слово

Частина мови

Флексія, суфікс

Код парадигми

Примітка

 пóнад

прийменник

 

незм.

 

 

Додатковий символ ~  у коді парадигми іменників вказує на маловживаність форм множини іменника. Символ * у коді парадигми вказує на можливість чи потенційність форм або наголосу у формах слова.