Таблиця окремих термінів, вживаних у диференційній геометрії.

Склав Роман Мацюк

Оце є спробою уявити, як виглядала‑б деяка одна маленька частина термінології диференційної геометрії, якщо‑би відповідні поняття вперше з'явилися в умах українських вчених, що не були‑б зазнайомлені з так-званою ро́сийською (си́річ московською) мовою, і не вміли‑би ані греки, ніже латини. Не всім звичним чу­жи­нець­ким термінам найшлись замінники. Запрошую до подальших цікавих пошуків. 

Англійською

Французькою

Українською

Синоніми

Ро́сийською

Звідай ще

MSC

Коментарі

 projection

projection

відмет

 

проекция

 

55R05

 

 inner product

produit intérieur

внутрішній добуток

нутрішній добуток; нутряний добуток

внутреннее произведение

 

15А75

Грінченко

 Lie group

groupe de Lie

група Лі

 

група Ли

 

22Ехх

 

 differential of an application

différentielle d'une application

диференціял відображення

 

дифференциал отображения

 

58А05

 

 mixed tensor

tenseur mixte

змішаний тензор

 

смешанный тензор

тензор

53А45

 

 local isometry

isométrie locale

місцева співмірність

 

локальная изометрия

 

57Sxx 58D19 53B20 53C35 14M17

 

 isometry

isométrie

співмірність

 

изометрия

 

53С35

 

 effective transformation group

groupe de transformations effectif

справна група перетворень

ефективна група перетворень

эффективная группа преобразований

 

58D19

 

abelian

abélien

а́белів

 

абелев

абелівська група; абелівська катеґорія

 

 

absolute

absolue

безумовний

 

 безусловный

 

 

 

absolute differential

différentielle absolue

безумовний диференціял

співзмінний диференціял

 абсолютный

 

 

 

adjoint

adjoint

долучений

прєднаний

присоединённый

 

 

 

adjoint representation

représentation adjointe

долучене втілення

приєднане втілення
долучений (прилучений, приєднаний) виказ [дії]

присоединённое представление

 приєднаний виказ ґрупи; приєднаний виказ алґебри

 22Е45 22Е60

 Грінченко

analytical connection

connexion analytique

аналітична пов'язь

аналітична лучність

аналитическая связность

 

53B05 58A07

Грінченко; від: лучити

analytical manifold

variété analytique

аналітичний многовид

 

аналитическое многообразие

 

32С05

 

antiderivation

antidérivation

протиупохіднення

 

антидифференцирование

ґрадуйовані алґебри; степеновані алґебри

26А36 58А10 16W25

Скалозуб

antisymmetric

antisymétrique

скісний

 

кососимметрический

 

 

 

application

application

відображення

 

отображение

 

 

 

associated

associé

прилучений

 

ассоциированный, присоединённый

 

 

 

associated space

espace associé

прилучений простір

 

присоединённое пространство

зверхні дифереційні системи

58А15

 

associated system

système associé

прилучений лаштунок

 

присоединённая система

зверхні дифереційні системи

58А15

 

autoparallel

autoparallèle

самобіжний, самонаставлений

 

автопараллельный

 

 

 

autoparallel curve

courbe autoparallèle

самонаставлена стежина

самобіжна, простобіжна борозка

автопараллельная кривая

співбіжність

53C05 53C22

 

Betti number

Betti nombre

число Беті

 

число Бетти

 

57R20 58A12

 

Bianchi identity

identité de Bianchi

тотожність Б'янки

 

тождество Бьянки

 

53В20

 

bicharacteristic

bicaractéristique

приміта

 

бихарактеристика

 

 

 

bifurcation

bifurcation

ростік

 

бифуркация

 

 

Грінченко

boundary

bord

край (многовиду)

 

край

 

58А05

 

boundary

frontière

межа

 границя

граница

силянка

57N70 57R19 55N22 55M05

 

broken

brisé

зламаний

заламаний, порушений

нарушенный

 

 

 

broken symmetry

symétrie brisée,
brisure de symétrie [spontanée]

заламана симетрія

порушена правильність

нарушенняя симметрия

 

 

 

bundle

fibré

в'язка

 волокниста в'язка

расслоение

 

 

 

calculus

calcul

числення

 

исчисление

 

 

 

canonical

canonique

приписаній

узвичаєний

канонический

 

 

 

canonical coordinate

coordonnée canonique

приписаний впорядник

 

каноническая координата

 

 

 

canonical correspondence

correspondance canonique

приписана співвідповідність

узвичаєна відповідність

каноническое соответствие

канонічні перетворення → узвичаєні приписи

 

 

canonical equation

équation canonique

приписане рівняння

 

каноническое уравнение

рівняння Гамільтона

 

 

canonical form

forme canonique

приписана форма

 

каноническая форма

форма Пуанкаре-Картана

 

 

catastrophe

catastrophe

переверт

 

катастрофа

 

 

Грінченко

catastrophe theory

 

наука про переверти

 

теория катастроф

 

 

 

canonical transformation

transformation canonique

приписане перетворення

 

каноническое преобразование

гамільтонові структури; симплектична механіка

70Н15

 

chain

chaîne

си́лянка

 

цепь

 

 

Грінченко

chaos

 

нелад

 

хаос

 

 

Скалозуб

characteristic

caractéristique

описовий

 

характеристический

 

 

 

characteristic class

clase caractéristique

описова кляса

 

характеристический класс

 

 

 

characteristic feature

caractéristique

прикмета

 

характеристика

 

 

 

characteristic system

système caractéristique

описова система (лаштунок)

характеристична система

характеристическая система

зверхні диференційні системи

58А15

 

class of a differential system

classe d'un système différentiel

клас диференційної системи

ґатунок диференційної системи

класс [внешней] дифференциальной системы

 

 

 

Clifford algebra

algèbre de Clifford

алґебра Кліфорда

 

алгебра Клиффорда

 

15А66

 

closed differential form

forme différentielle fermée

закрита диференційна форма

 

замкнутая дифференциальная форма

 

58А10

приклад: закритий склад у морфології; укр. замкнений - відповідає рос. запертый

coboundary

cobord

співмежа

 

кограница

комплекс де Рама; гомологічна алґебра

55М05 57N70 57R19 55N22

 

codifferential

codifférentielle

співдиференціял

 

кодифференциал

оператор Ходжа; лапласіян; оператори в ріманівських многовидах

58А14

 

cohomology

cohomologie

співгомологія

 

когомология

 

 

 

compact (adj.)

compact

одноцільний

з'єдинений, зімкнений

компактний

 

54D30

 Грінченко

compact (n.)

compact,
ensemble compact

єдинець

цілникцілик, змик

компакт

 

 54D30

 

compact space

espace compact

цілковий простір

стятий, зімкнений, стислий, збитий простір

компактное пространство

 

54D30

Грінченко

complete metric space

espace métrique complet

повний розмірний простір

повний по́мірний простір

полное метрическое пространство

 

54Е50

Скалозуб, Грінченко; від: по́мір

completely

complètement

цілком

зовсім

полностью

 

 

 

completely integrable system

complètement intégrable (système)

зовсім інтеґровний (лаштунок)

 

полностью интегрируемый

умови Фробеніуса; зверхні диференційні системи; гамільтонівські системи

 

 

complex manifold

variété complexe

комплексний многовид

 

комплексное многообразие

 

 

 

concircular

concirculaire

співкруговий

 

конциркулярный

 

 

 

conformal

conforme

узгідний

конформний

конформный

 

 

 

connection

connexion

лучність

пов'язь

 связность

 

 

 

connection form

forme de connexion

форма лучності

 

форма связности

 

53С05

Грінченко

conservation

conservation

збереження

 

сохранение

 

 

 

contact (adj.)

de contact

стичний

 

касательный

 

 

 

contact (n.)

attouchement

торкання

 

касание

 

 

 

contraction

contraction

згортка

 

свёртка

зверхня алгебра; тензорна алгебра

 

 

contravariant

contravariant

протизмінний

 

контравариантный

[протизмінний] тензор; [протизмінні] упорядні

 

 

coordinate

coordonnée

упорядна

упорядник

координата

 

 

Грінченко; від: упоряджувати

covariant

covariant

співзмінний

 

ковариантный

[співзмінний] тензор; [співзмінні] упорядні

 

 

covariant derivation

dérivation covariante

співзмінне упохіднення

 

ковариантное дифференцирование

 

53B05

 

covariant differential

différentielle covariante

співзмінний диференціял

безумовний диференціял

ковариантный дифференциал

 

53А45 53В05

 

covering

recouvrement

окриття

 

покрытие

 

54Axx 54D20

Грінченко

covering space

revêtement

обгортка

 

накрывающее пространство

 

 

 

cross-section

section

перекрій

 

сечение

 

 

 

curvature

courbure

кривина

 

 кривизна

ф-ли Френе; кривина лінії; кривина [ріманівського] простору

 

 

de Rham theorem

théorème de de Rham

теорема де Рама

 

теорема де Рама

 

14F40 58A12

 

deformation

déformation

зрушення

 

деформация

 

 

 

degree

degré

ступінь

 

степень

 

 

 

degree of an application

degré d'une application

ступінь відображення

 

степень отображения

 

57Rxx

 

derivation

dérivation

упохіднення

 

дифференцирование

 

 

 

determined

déterminé

наставлений

 

определённый

 

 

Грінченко

diffeomorphism

difféomorphisme

дифеоморфізм

 

диффеоморфизм

 

57R50

 

differentiable application

application différentiable

диференційовне відображення

 

дифференцируемое отображение

 

57R35

 

differentiable manifold

variété différentiable

диференційовний многовид

 

дифференцируемое многообразие

 

58A05

 

differentiable structure

structure différentiable

диференційовний уклад

 

дифференцируемая структура

 

57R55

 

differentiable tensor

tenseur différentiable

диференційовний тензор

 

дифференцируемый тензор

 

53А45

 

differential

différentiel

диференційний

 

дифференциальный

 

 

 

differential fibre bundle

espace fibré différentiable

диференційовна волокниста в'язка

 

дифференцируемое расслоенное пространство

 

57R22

 

differential form

forme différentielle

диференційна форма

 

дифференциальная форма

 

58А10

 

divergence

divergence

ро́стіч

 

дивергенция

 

53А45

Грінченко

(elementarydomain of integration (in a manifold)

champ d'intégration élémentaire (dans une variété)

царина інтеґрування

первень інтеґрування

сингулярный симплекс;
область интегрирования

 

 

 

dual

adjointe

двоїстий

 

 дуальный

 

 

 

dual form

forme adjointe

двоїста форма [відносно * Ходжа]

спряжена форма

дуальная (двойственная) форма

оператор Ходжа

58А14

 

duality

dualité

двоякість

 

 двойственность

 

 

 

effective

effectif

справний, дійсний, результативний

ефективний

 эффективный

 

 

 

effective group

groupe effectif

справна група

 

 эффективная группа

 

 

 

element

élément

первень, елемент, складова частини

 

 элемент

 

 

 

embedding

plongement régulier, plongement

вкладення, вкладання, уставлення, укладення [многовиду]

 умощення

вложение

укладений многовид

 

Грінченко

energy

énergie

енергія

 

энергия

 

 

 

enveloping

enveloppant

охоплюючий, окутуючий, огортаючий, огинаючий, обвивний

 

обвёртывающий

 

 

 

equation

équation

взір

уклад, рівняння, формула, рівність

уравнение

 

 

 

Euler equations

équations d'Euler

рівняння Ойлєра

 

уравнение Эйлера-Лагранте

 

49К20 70G50 70H35

 

Euler–Poincaé characteristic

caractéristique d'Euler - Poincaré

прикмета Ойлєра-Пуанкаре

 

характеристика Эйлера-Пуанкаре

 

57R20

 

exact differential

différentielle exacte

точний диференціял

 

точный дифференциал

 

58А12

 

exponential application

application exponentielle

показникове відображення

потік векторного поля; однопараметрична група векторного поля

экспоненциальное отображение

показникове відображення для векторного поля

34С35 58F25 57R25

 

exterior

extérieur

зверхній

зовнішній, приданий

внешний

 

 

 

exterior algebra

algèbre extérieure, algèbre alternée

зверхня алґебра

зовнішня алґебра

внешняя алгебра

 

15А75

 

exterior differential

différentielle extérieure

зверхній диференціял

зовнішній диференціял

внешний дифференциал

 

58А10 58А12

 

exterior differential form

forme différentielle extérieure

зверхня диференційна форма

зовнішня диференційна форма

внешняя дифференциальная форма

 

58А10

 

exterior equation

équation extérieure

зверхнє рівняння

зовнішнє рівняння

внешнее уравнение

 

15А75

 

exterior form

forme extérieure

зверхня форма

зоинішня форма

внешняя форма

 

15А75

 

exterior product

produit extérieur

зверхній добуток, склинцьований добуток

приданий добуток, зовнішній добуток

внешнее произведение

зверхня форма, зовнішня форма, зверхня алгебра

15А75

Грінченко

fibre

fibre

волокно

 

слой

 

 

 

fibre bundle

espace fibré

волокниста в'язка

 

расслоенное пространство

 

 

 

first

premier

найперший

 

первый

 

 

 

first integral

intégrale première

найперший інтеґрал

 

первый интеграл

[найперший інтеґрал] динамічної системи; [найперший інтеґрал] векторного поля

34С35 58F03

 

flat

plat

пласки́й

 

плоский

 

 

 

flat space

espace plat

пласки́й простір

 

плоское пространство

ріманівська пов′язь

53C05

 

flow

flux

потік

 

поток

 

 

 

foliation

feuilletage

пластівець; шаруватість

 

слоение

 

 

 

formal

formel, abstrait

взірцевий, формальний

 

формальный

 

 

 

formal theory

théorie formelle

взірцева теорія

о́брисна теорія

формальная теория

 

 

 

fractal

fractal

ламкуватий;
ламкувата множина

 

фрактальный;
фрактальное множество, фракталь

 

 

 

frame

repère

вказівник

 

репер

 

 

 

Frenet ribbon

ruban de Frenet

стрічка Френе

 

лента Френе

 

 

 

generator

générateur

твірник

 

генератор

 

 

 

geodesic

géodésique

простобіжна

 

геодезическая

 

53С22

 

geodesically complete space

espace géodésiquement complet

геодезійно повний простір

 

геодезически полное пространство

 

51К10 53С22

 

germ

germe

зародок

 

росток

зародок функцій; зародок розтинів; зародок перекроїв; пучки; волокнисті простори

 

 

global

global

цільний

всецілий, охопний

глобальный

 

 

 

globally

globalement

повсюдно

всецільно

глобально

 

 

Грінченко

globally hyperbolic

globalement hyperbolique

повсюдно гіперболічний

 

глобально гиперболический

повсюдно; гіперболічний многовид

58А15

Грінченко

graded

gradué

степенований

 

градуированный

 

 

 

gradient

gradient

перепад

 

градиент

 

53А45

 

group representation

représentation d'une groupe

виказ [дії] групи

 

представление группы

 

22Е45

Грінченко

groupoid

groupoïd

груповик

 

группоид

 

 

 

Hamilton equations

équations d'Hamilton

рівняння Гамільтона

 

уравнение Гамильтона

 

70Н05

 

harmonic

harmonique

гармонійний

 

гармонический

 

 

 

harmonic form

forme harmonique

гармонійна форма

 

гармоническая форма

 

58А14

 

Hodge (star) operator

 

оператор Ходжа

ділач Ходжа

оператор Ходжа

 

58А14

 

homology

homologie

гомологія

 

гомология

 

55N40 13Dxx

 

homomorphism of fibre bundles

homomorphisme d'espaces fibrés

гомоморфізм волокнистих в'язок

 

гомоморфизм расслоенных пространств

 

55R10

 

homomorphism of groups

homomorphisme de groupes

гомоморфізм груп

 

гомоморфизм групп

 

22Exx 20Axx 54H11

 

hyperbolic manifold

variété hyperbolique

гіперболічний многовид

 

гиперболическое многообразие

 

58G16

 

ideal

idéal

ідеал

 

идеал

 

 

 

image

image

образ

 

образ

 

 

 

imbedded manifold

variété plongée

укладений многовид

умощений многовид

вложенное многообразие

 

57R40 57N35

Грінченко

imbedding → embedding

plongement

укладення [многовиду]

умощення

вложение

укладений многовид

 

Грінченко

immersed manifold

immersion d'une variété

унурений многовид

 

погружение

умощення многовиду

57R42

 

immersion

immersion

унурення

 

погружение

 

 

 

index

indice

мі́та

 

индекс

 

 

Грінченко

infinitesimal generator

générateur infinitésimal

дрібний твірник

крихітняк

инфинитезимальный генератор

 

58D19

 

instanton

 

миттєвик

 

инстантон

 

 

 

integral invariant

invariant intégral

інтеґральний незмінник

 

интегральный инвариант

 

58А15 58А10 53С65

 

integral of a differential form (over a manifold, on a chain)

intégrale d'une forme différentielle (sur une variété; sur une chaîne)

інтеграл від диференційної форми (вздовж многовиду; вздовж силянки)

 

интеграл от дифференциальной форми (по многообразию; по цепи)

 

58С35 53С65

Грінченко

interior

intérieur

нутрішній

 

внутренний

 

 

Грінченко

invariant

invariant

незмінний

 

инвариантный 

 

 

 

invariant

invariant

незміннник,незмінний

 

инвариант

 

 

 

invariant under group of transformations

invariant par une groupe de transformations

незмінний щодо групи перетворень

 

инвариантный относительно группы преобразований

 

58D19

 

invariant with respect to a differential system

invariant par une système différentiel

незмінний щодо диференційної системи

 

инвариантный относительно дифференциальной системы

 

58А15 53С65

 

inverse

réciproque

зворотній

зустрічний

обратный

 

 

 

inverse function

fonction inverse

зворотня функція

 

обратная функция

 

26В10

 

inverse image

image réciproque

зворотній образ (форми, відображення, в'язки, жмута, пука)

зустрічний образ

обратный образ

будівничий жмуток-зворотній образ волокнистої в΄язки; зворотній образ структурного пучка; зворотній образ диференційної форми

55R10 55R12

 

isometric

isométrique

співмірний

 

изометрический

 

 

 

isotropy

isotropie

рівнодія

 

изотропия

 

 

 

isotropy group

groupe d'isotropie

рівнодійна група

 

группа изотропии

 

58D19 53C35

 

Jacobi equation

équation de Jacobi

рівняння Якобі (Гамільтона–Якобі)

 

уравнение Якоби

рівняння Гамільтона-Якобі

70Н20

 

Jacobi identity

identité de Jacobi

тотожність Якобі

 

тождество Якоби

 

17В01 17В66

 

Jacobian

jacobien

якобіян

 

якобиан

 

26В10

 

Killing vector

vecteur de Killing

вектор Кілінга

 

вектор Киллинга

 

58D19

 

Lagrangian,

lagrangien

ляґранжіян

 

лагранжиан

 

70Нхх

 

Laplacian

laplacien

ляплясіян

 

лапласиан

 

35J05 47Bxx

 

left-invariant

invariant à gauche

лівонезмінний

 

левоинвариантный

лівонезмінне векторне поле; лівонезмінна дифереційна форма; групи Лі

58D19 22E60

 

Lie algebra

algèbre de Lie

алґебра Лі

ліївська алґебра

алгебра Ли,
лиевская алгебра

 

17Вxx

 

Lie derivative

dérivée de Lie

похідна Лі

 

производная Ли;
дифференцирование Ли

 

16W25 53A55 58A10

 

Lie subgroup

sous-groupe de Lie

ліївська підгрупа

 

подгруппа Ли

група Лі

22Е15

 

Lie transformation group

groupe de Lie de transformations

група Лі перетворень

ліївська група перетворень

группа Ли преобразований

 

58D19

 

linear connection

connexion linéaire

лінійна пов′язь

лінійна лучність

линейная связность

 

53B05

 

linear group

groupe linéaire

група лінійних перетворень

 

группа линейных преобразований

 

20Gxx

 

local

local

місцевий

поміснийзближений

локальный

 

 

 

local coordinate

coordonnée locale

помісний впорядник

 

локальная координата

помісні впорядники

58A05

 

local group

groupe local

зближена група

 

локальная группа

 

54H11 22E05

 

local transformation

transformation locale

місцеве перетворення

 

локальное преобразование

нібигрупа перетворень, начегрупа, буцімгрупа

53С35 58Н05

 

Lorentz group

groupe de Lorentz

група Лоренца

 

группа Лоренца

 

2,20E+44

 

manifold

variété

многовид

 

многообразие

 

 

 

membrane

membrane

болонка

 

мембрана

 

 

Скалозуб

method

méthode

засіб

 

 

 

 

 

metric

métrique

розмірний, мірчий, помірчий

 

 

 

 

Грінченко

metric connection

connexion métrique

мірча лучність

по́мірна пов'язь, мірильна пов'язь, розмірна полу́ка

метрическая связность

 

53B20

Грінченко, Скалозуб; від р`озмір, п`омір

minimal

minimal

найменший

 

минимальный

 

 

 

minimal surface

surface minimale

найменша поверхня

 

минимальная поверхность

 

 

 

mixed

mixte

змішаний

 

смешанный

 

 

 

mixed tensor

tenseur mixte

змішаний тензор

 

смешанный тензор

 

 

 

module

module

модуль

 

модуль

 

 

 

moving frame

repère mobile

рухомий вказівник

 

движущийся репер

формули Френе; дотичний простір

53A04 53A25 53B25 57R25

 

multilinear

multilinéaire

різнолінійний

 

полилинейный

 

 

 

multilinear form

forme multilinéaire

різнолінійна форма

 

полилинейна форма

 

15A69

 

natural

naturel

природний

 

натуральный

 

 

 

natural frame

repère naturel

природній вказівник

 

натуральный репер

формули Френе; дотичний простір

53A25 53A04 57R25

 

neighbourhood (1)

voisinage (1)

кругляк

буля

элемент базиса топологии (открытое множество из базиза)

 

54Axx

Грінченко;
округа = рос. oкрестность;
окіл = рос. открытая окрестность;
кругляк = елемент бази топології

neighbourhood (2)

voisinage (2)

окіл

окру́га

окрестность;
открытая окрестность

 

54Axx

 

non-orientable manifold

variété non orientable

нелицювальний многовид

 

неориентируемое многообразие

личний многовид

 

 

non-oriented manifold

variété non orientée

неличний многовид

 

неориентированное многообразие

личний многовид

53C10 53C15 53C65

 

normal

normal

звичний

 

нормальный

 

 

 

normal coordinates

coordonnées normales

звичні впорядники

 

нормальные координаты

звичні геодезійні впорядники

53B20

 

one-parameter group

groupe à un paramètre

однопараметрична група

 

однопараметрическая группа

 

57Sxx 34C35 58F25 58D19

 

open

ouvert

оголений

відкритий

открытый

 

 

 

open set

ensemble ouvert

відкрита множина

оголена множина

открытое множество

 

54Axx

 

operator

opérateur

ділач

 

оператор

 

 

 

orientable

orientable

лицювальний

 

ориентируемый

 

 

 

orientable manifold

variété orientable

лицювальний многовид

 

ориентируемое многообразие

личний многовид

 

 

orientation

orientation

лицювання

 

ориентация

личний многовид

53C10 53C15 53C65

 

oriented

orienté

личний

 

ориентированный

 

 

Грінченко

oriented manifold

variété orientée

личний многовид

 

ориентированное многообразие

 

53С18 53С15 53С65 57R25

Грінченко

orthogonal

orthogonal

простокутний

 

ортогональный

 

 

 

orthogonal group

groupe orthogonal

простокутна група

 

группа ортогональных преобразований, 
ортогональная группа

 

20Gxx 51N20

 

orthonormal frame

repère orthonormé

приведений вказівник

 

ортогональный репер

 

53C10 51N20 57R25

 

parallelism

parallélisme

співбіжність

співнаставленість

параллелизм

пов'язь; безумовний диференціял

51D15 53C05 53B05

 

partition

partition

часткування

розбиття

разбиение

 

 

 

partition of unity (subordinate to…)

partition de l'unité subordonnée à

підпорядкована шаткована одинка

підпорядкована часткована одинка

подчинённое разбиение одиницы

шаткована одинка

57R10

 

partition of unity (subordinate to…)

partition de l'unité (subordonnée à)

часткована одинка (підпорядкована…)

шаткована одинка

разбиение единицы

 

57R10

 

paving

pavement

вистілка

бруківка

замощение

 

54Axx

 

Pfaff system

système de Pfaff

пфафова система

 

система Пфафора

 

 

 

Poincaré group

groupe de Poincaré

група Пуанкаре

 

группа Пуанкаре

 

2,20E+44

 

Poincaré lemma

lemme de Poincaré

лема Пуанкаре

 

лемма Пуанкаре

 

58А10

 

principal

principal

засадничий

заса́дчий

главный

заса́дець

 

Грінченко

principal fibre bundle

espace fibré principal

засаднича в'язка

основна в'язка, заса́дець

главное расслоение

 

55R10 57R22

Скалозуб, Грінченко

principle

principe

засада

 

принцип

 

 

 

product of differentiable manifolds

produit de variétés différentiables

добуток диференційних многовидів

 

произведение диференцируемых многообразий

 

58Ахх

 

projectable

projetable

ме́тний

 

проектируемый

 

55R12

 

projectable vector field

champ de vecteurs projetable

ме́тне векторне поле

 

проектируемое векторное поле

 

57R25 55R12

метати=кидати, проєктувати

prolongation

prolongement

поширення (відображення)

 

продолжение

 

 

 

proper

propre, véritable

властивий

годящий

собственный

 

 

 

proper application, proper function, proper map

application propre

властиве відображення

годяще відображення

собственное отображение

 

54С10

 

proper Riemannian

proprement riemanienne

власне ріманів(ський)

 

собственно риманов

 

 

 

proper Riemannian structure

structure proprement riemanienne

власне ріманів(ський) уклад

 

собственно риманова структура

 

53С20

 

proper, properly

proprement

власне, властиво

 

собственно

 

 

 

pseudo-

pseudo-

лже-

мовби, наче, ніби, буцім, гейби

псевдо-

 

 

 

pseudogroup

pseudo groupe

нібигрупа

мовбигрупа, начегрупа, буцім-група

псевдогруппа

 

 

 

pseudogroup of local transformations

pseudo groupe local de transformations locales

зближена буцім-група містечкових перетворень

зближена гейби-група,
місцева мовби-група

локальная псевдогруппа локальных преобразований

потік векторного поля

58F25 57R25

 

pseudogroup of transformations

pseudo groupe de transformations

нібигрупа перетворень

лжегрупа перетворень

псевдогруппа преобразований

 

58Н05

 

pseudo-Riemannian

pseudo riemanienne

нібиріманів

лжеріманів

псевдориманов

 

 

 

pseudo-Riemannian structure

structure pseudo riemannien

буцім-ріманів уклад

ніби-ріманів уклад

псевдориманова структура

 

 

 

quasi-

presque-

гейби-

буцім, мовби

квази-

 

 

 

rank

rang

стрій; обшир

 

ранг

 

 

 

rank of an application

rang d'une application

стрій відображення

 

ранг отображения

 

57R35

 

rank of an exterior system

rang d'une système extérieur

обшир зверхньої системи

 

ранг внешней системы

 

58A15

 

rank of an exterior form

rang d'une forme extérieure

обшир зверхньої форми

 

ранг внешней формы

 

58A10

 

rectangle

pavé

кістка

 

кирпич

 

54Axx

 

regular

régulier

правильний

 

правильный

 

 

 

regular domain

domaine régulier d'une variété

правильна область многовиду

неособлива область; звичайна область

регулярная область многообразия

 

58A05

 

regular embedding

plongement régulier

уставлення

неособливе укладення; звичайне укладення; правильне укладення

регулярное вложение

укладений многовид

57R40

 

regular function

application régulière

правильне відображення

неособливе відображення; звичайне відображення

регулярное отображение

 

57R35

 

regularly imbedded manifold

variété plongée régulière

уставлений многовид

правильно укладений многовид

регулярно вложенное многообразие

укладений многовид

57R40 57N35

Грінченко

representation

représentation

втілення; виказ дій

 

представление

 

 

 

ribbon

ruban

стрічка

 

лента

 

 

 

Ricci tensor

tenseur Ricci

тензор Річі

 

тензор Риччи

 

53В20

 

Riemannian connection

connexion riemanienne

ріманівська пов'язь

 

риманова связность

 

53В20

 

Riemannian manifold

variété riemanienne

ріманів многовид

 

риманово многообразие

 

53C20

 

Riemannian structure

structure riemanienne

ріманів уклад

 

риманова структура

 

 

 

scalar

scalaire

числовий

мі́рний

скалярный

 

 

 

scalar curvature

courbure scalaire

скалярна кривина

 

скалярная кривизна

 

53В20

 

scalar product

produit scalaire

числовий добуток

 

скалярное произведение

 

15А63

 

section of a fibration

section d'un fibré

розтин в'язки

перекрій в'язки

сечение расслоения

 

55S40

 

sheave

faisceau

жмут

пук

 

 

 

 

skew-symmetric(cal)

antisymétrique

кривосиметричний

скісний

антисимметрический, 
кососимметрический

кривосиметрична форма; кривосиметричний тензор

15А75

 

soliton

 

одинець; усамітнена хвиля

 

soliton

 

 

Грінченко

space-like vector

vecteur spatial

просторовий вектор

 

пространственноподобный вектор

гіперболічний многовид

53C50

 

special

spécial

частковий

окремішний

частный

 

 

 

special relativity

relativité spéciale

часткова наука відносности

 

частная теория относительности

 

 

 

sphere

sphère

болонь

 

сфера

 

57R15

 

spin structure

structure spinorielle

вертлявий уклад

 

спинорная структура

 

57R15

 

spinor

spineur

вертун

вертляк

спинор

вертлявий уклад

 

Грінченко

spinorial

spinoriel

вертлявий

 

спинорный

 

 

 

Stokes formula

formule de Stokes

взір Стокса

 

формула Стокса

 

26B20 53C65 58C35

Скалозуб

string

corde, ficelle

жилка

струна

струна

 

 

 

structural

structurel

будівний

 

структурный

 

 

 

structural sheave

faisceau structurel

будівний жмут

 

структурный пучок

 

 

 

structure

structure

уклад

будова

структура

 

 

 

structure constant

constante de structure

незмінник будови

постійник будови

структурные константы

група Лі

2,20E+06

 

structure equation

équation de structure

рівняння укладу

структурне рівняння;
взір будови

структурное уравнение

алґебра Лі; група Лі

17B05

 

subgroup

sous-groupe de Lie

підгрупа Лі

 

подгруппа Ли

 

22Exx

 

submanifold

sous-variété

підмноговид

 

подмногообразие

 

58A05 53B25 53C40

 

subordinate

subordonnée

підпорядкований

 

подчинённый

 

 

 

supergeometry

super-géométrie

надгеометрія

 

супергеометрия

 

 

 

superspace

superespace

надпростір

 

суперпространство

 

 

 

supersymmetry

supersymétrie

надсиметрія

 

суперсимметрия

 

 

 

support

support

носій

 

носитель

 

 

 

symmetric tensor

tenseur symétrique

симетричний тензор

 

симетрический тензор

 

15A72

 

synergetic

synergique

співдійний

 

синерг(ет)ический

 

 

 

synthetic

synthétique

збірний

 

синтетический

 

 

 

system

système

лаштунок

 

система

 

 

 

tangent

tangentiel, tangent

дотичний

 

касательный

 

 

 

tangent vector

vecteur tangent

дотичний вектор

 

касательный вектор

дотичний простір

58A05

 

tangent vector space

espace vectoriel tangent

дотичний простір

 

касательное пространство

 

58A05

 

Taylor formula

formule de Taylor

взір Тейлора

 

формула Тейлора

 

26B12

 

tensor

tenseur

тензор

 

тензор

 

15A75 53A45

 

tensor product

produit tensoriel

тензорний добуток

 

тензорное произведение

 

15А69

 

theory

 

наука

учення,теорія

теория

 

 

 

time-like vector

vecteur temporel

часовий вектор

 

времениподобный вектор

гіперболічний многовид

53C50

 

topological fibre bundle

espace fibré topologique

волокниста топологічна в'язка

 

расслоеное топологическое пространство

 

55R10

 

topological group

groupe topologique

топологічна група

 

топологическая группа

 

54H11 22Axx

 

topological manifold

variété topologique

топологічний многовид

 

топологическое многообразие

 

57Nxx

 

topological product

produit topologique

топологічний добуток

 

топологическое произведение

 

54В10

 

topological space

espace topologique

топологічний простір

 

топологическое пространство

 

54A05

 

torsion

torsion

кручення

 

кручение

 

53B05

 

total space (of a bundle)

espace total

увесь простір в'язки

ввесь простір в'язки

тотальное пространство

 

 

 

transformation group

groupe de transformations

група перетворень

група переінакшень

группа преобразований

 

58D19

 

transitive

transitif

крізький; пролітний

 

транзитивный

 

 

Грінченко

transitive group

groupe transitif

крізька група

наскрізна група; пролітна група; переносна група

транзитивная группа

 

58D19 54H15 53C35

Грінченко

variation

variation

зрух

 

вариация

 

 

 

variational calculus

calcul des variations

числення зрухів

 

вариационное исчисление

 

 

 

variety

variété