Інформаційний макет словника

Електронна версія граматичного словника українських дієслів з італійськими еквівалентами (інформаційно-довідкова система)

Л.Алексієнко, І. Козленко, Ф. Фічі-Джусті, І. Двізова-Паладжі

Київ - Флоренція 2001

Словник подає парадигматичні, семантичні й синтаксичні особливості близько трьох тисяч дієслів української мови з їх перекладом на італійську мову.

Для студентів вищих закладів освіти, науковців, викладачів української мови, перекладачів з італійською мовою.

Передмова

Граматичний словник українських дієслів є першим в українській лексикографії досвідом систематизації словозміни дієслів у зв’язку з їх синтаксисом і лексичною семантикою.

У парадигматичній системі української мови словозміна дієслова відзначається найбільшою складністю. В ній наявні давні історичні явища, передусім типи основ на голосну, що зумовлює розгалужені морфоно-логічні чергування у словоформах. Крім того, дієслово має не один, як усі змінювані частини мови, а чотири структурні типи словозмінних парадигм із відповідними флексійними наборами і схемами наголосу. Навіть для носіїв української мови дієвідмінювання становить неабиякі труднощі. Якщо ж урахувати нерегулярне словотворення дієприкметників і присудкових форм на -но/-то, фонемну та морфемну варіативність у вихідних формах, то в цілому немає в українській мові більш складної парадигматики, ніж у дієслова.

Морфологія дієслова, система його граматичних категорій у слов’янських мовах істотно відрізняється від аналогічних систем у романо-германських мовах, особливо семантикою і структурою категорії часу. Еволюція цієї категорії в слов’янських мовах привела до виникнення в них категорії аспектуальності, виду, тобто внутрішнього часу дієслова. В українській мові видові значення послідовно відображаються в усіх парадигматичних словоформах дієслова, що дуже ускладнює іноземцям процес їх засвоєння, оскільки видові значення відсутні в системах романо-германських мов, їх необхідно асоціювати з відповідними часовими значеннями. Цей факт був інпульсом для співпраці із славістами Флоренійського університету, які запропонували зробити тлумачення лексико-граматичних варіантів українських дієслів італійською мовою.

Предметом словника є опис парадигматики близько 3 тисяч дієслів сучасної української мови, які дають досить повну інформацію про типи парадигм, набори словоформ у них, рух наголосу, чергування голосних і приголосних в основах. Кількісно реєстр є достатнім для демонстрації всіх можливих типів парадигм дієслова, як стандартних, так і нестандартних, і може бути базою для дидактики, самонавчання і перекладацьких студій. Індекс словника можна розширювати й доповнювати.

Метою словника було відібрати й систематизувати всі лінгвістичні ознаки, які лежать в основі словозміни дієслова, а також ті, що впливають на повноту/ непов-ноту його парадигми.

Перед нами стояло завдання – виробити інформаційний макет словника, відобразити у ньому ці ознаки, а також врахувати інтереси можливих адресатів.

Інформація, подана у словнику, призначена для різних адресатів. Насамперед словник розрахований на методистів української мови як база для морфологічних, словотвірних, синтаксичних і семантичних знань про дієслово. Він може забезпечити сучасну дидактику і практикуми при викладанні української мови у вузі і школі, зокрема української як іноземної.

Інформаційне макетування словника допомож